ขั้นตอนติดต่อขอใช้บริการ

ขั้นตอนติดต่อขอใช้บริการ.....

1. ติดต่อ CA (Certification Authority ) ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) สำหรับใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature )และเข้ารหัสเอกสาร
- CAT CA บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2. ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนใช้งาน ระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับ กรมศุลกากร
สถานที่ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน- ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคา หรือ- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหรือสำนักงานศุลกากร หรือ- ด่านศุลกากร
3. ลงทะเบียนขอใช้งาน ระบบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือแบบไร้เอกสาร(e-Manifest) กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน- กรอกใบสมัครผ่านหน้าเวปให้บริการ ที่ "  ลงทะเบียนใช้งาน"- พิมพ์ใบสมัครที่กรอกแล้วยื่นลงทะเบียนกับฝ่ายขาย บริษัท กสท.