แจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เนื่องจากกรมศุลฯ ได้แจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากเดิม 10 หลักเป็น 13 หลัก ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2556 (โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://www.customs.go.th/cmpsrh/CompanySearch.jsp) ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ใช้งานที่ใช้ Certificate เดิมซึ่งมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลัก ติดต่อขอ Certificate จากผู้ให้บริการ(CA) เพื่อขอ Certificate ใหม่ทีมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักเพิ่มเติมสำหรับนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป 

    จากการที่กรมศุลกากรได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลในการรับส่ีงเอกสารใหม่(เปลี่ยน Schema) ทำให้ระบบ CAT e-Manifest ต้องปรับปรุงตาม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลใหม่ของกรมศุลกากร 

    สำหรับตอนนี้ระบบใหม่ดังกล่้าว พร้อมให้ผู้ใช้งานเข้าทดสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถดำเนินการดังนี้

   1. Download โปรแกรม WSTransport ตัวใหม่ไปติดตั้งในเครื่องโดยระบุให้ติดตั้งคนละที่กับตัวเดิม

   2. Login เข้าระบบ Test ตัวใหม่ โดยใช้ User และ Password เดิม เพื่อสร้างเอกสารสำหรับทดสอบการรัีบ-ส่ง 

   3. ตอน Sign เพื่อส่งเอกสารกับ WSTransport ให้ระบุ User Name และ Password เดิม(ตามที่ระบุใน TCD Secure Suit ตอนติดตั้ง Cert.

**ทางกรมศุลกากรจะเริ่มใช้งานจริงระบบใหม่อย่างเป็นทางการวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานรีบเข้ามาทดสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Helpdesk