ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลหนังสือรับรองการยกเว้นอากรตามมาตรา 12 ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บนใบขนสินค้าขาเข้า

เนื่องด้วย กรมศุลกากรและสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูล หนังสือรับรองการยกเว้นอากรตามมาตรา 12 อย่างเป็นทางการผ่านระบบ NSW แล้ว โดยจะเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับหนังสือรับรองดังกล่าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับสินค้าที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Privilege Code 329) เป็นไปอย่างไม่ติดขัดและสะดวกรวดเร็ว ในการสำแดงข้อมูลหนังสือรับรองดังกล่าวบนใบขนสินค้าขาเข้าอย่างถูกต้อง โดยมีตัวอย่างตามไฟล์ที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ หากสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้องตรงกับหนังสือรับรองดังกล่าวระบบจะไม่ออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า

 

Click  เพื่อทำการ Download เอกสาร (PDF File)