เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC

ด้วยกรมศุลกากร กำหนดให้มีการสัมมนา “การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC” ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน 2557 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง Ballroom A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้ส่วนราชการ ผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ, ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย รวมถึงการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ,  ระบบลงทะเบียน Thailand National Single Window, ระบบพิธีการนำเข้าส่งออกแบบ Single Window Entry และภาพรวม Thailand Single Window และ ASEAN Single Window เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและความตกลงระหว่างประเทศต่อไป

กรมศุลกากร ขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านจำนวนไม่เกิน 3 ท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.thainsw.net ภายในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุมทอง ทองเถื่อน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ 5909 หรือนายจักรพันธ์  กองตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ 4866