กำหนดการสัมมนา Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 จังหวัดมุกดาหาร

กำหนดการสัมมนา

Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

..............................................................................................

 

 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
 09.30 - 09.35 น. กล่าวรายงาน
 09.35 - 09.40 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
 09.40 - 10.00 น. Thailand National Single Window และ ASEAN Single Window
โดย นายสินมหัต เกียรติจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร
 10.00 - 10.40 น. การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ National Single Window (NSW)
และรหัสพิกัดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง
โดย นายวีระศักดิ์ ลอยสายออ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมศุลกากร
 10.40 - 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 10.50 - 11.10 น. การลงทะเบียนใช้บริการ National Single Window
โดย นายกำชัย จัตตานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมศุลกากร
 11.10 - 12.10 น. ประกาศกรมศุลกากรที่ 103/2553
เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs)
สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหน่วยงานนำร่อง และ
การสำแดงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในใบขนสินค้า
โดย นายอุทัย ดวงสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมศุลกากร
 12.10 - 12.30 น. ถาม-ตอบ / ปิดการสัมมนา
 
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา