ติดต่อสำนักงาน

CAT EDI Helpdesk
โทร: 0-2104-2791-4
อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายขาย
คุณกาญจนาวดี
โทร: 0-2104-4752
โทรสาร: 0-2104-4407

CAT CA
โทร.0-2104-1245

ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษฯ กรมศุลฯ
โทร.0-2667-7703