เกี่ยวกับองค์กร

About CAT EDI


เป็นบริการที่ กสทจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์ที่มีรูปแบบเอกสารเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ประหยัด และมีความปลอดภัยในการรับ-ส่ง ข้อมูลในรูปแบบธุรกิจ B2B และ B2G ทั้งนี้ในปัจจุบัน กสท ได้นำ 
CAT EDI มาให้บริการสำหรับการรับ-ส่งเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากร โดยได้มีการพัฒนา ระบบการให้บริการ บนโปรโตคอล ebXML 
เพื่อรองรับการรับ-ส่งเอกสารแบบ Paperless Customs ของกรมศุลกากร (B2G) การใช้งานบน CAT EDI มีจุดเด่นและประโยชน์ที่ธุรกิจต่างๆจะได้รับ ประกอบด้วย 


สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ


ในยุคของการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้หน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนโดยรวมของหน่วยงานด้วย ซึ่งขณะนี้กรมศุลกากรได้เปิดให้บริการยื่นเอกสารตาม พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
(Paperless Customs) บนระบบ ebXML ซึ่งระบบ ebXML นี้มีจุดเด่นสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ คือ

- สามารถใช้งานได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- รองรับการใช้งานสำหรับองค์กรทุกขนาด 
- สามารถรองรับ การรับ-ส่ง เอกสารบนโปรโตคอลอื่นๆ ได้ อาทิ HTTP, SMTP, FTP หรืออื่นๆ 
- รองรับข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ทุกประเภท 
- มีความปลอดภัยในการ รับ-ส่ง ข้อมูล เป็นระบบมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ


เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ กสท จึงได้พัฒนาการให้บริการบนระบบ ebXML เต็มรูปแบบ ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงในการให้บริการ 
CAT EDI  ที่มีรวมถึงมี Scalability พร้อมรองรับการให้บริการกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จึงไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงสำหรับความผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลของธุรกิจ

ลดต้นทุนขององค์กร


การลดขั้นตอนของการเดินเอกสาร ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของหน่วยงาน ประกอบกับ กสท ได้จัดโปรโมชั่น สุดพิเศษสำหรับการส่งเอกสาร Paperless Customs ในราคา Package ต่างๆห้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับปริมาณการใช้งานประเภทของเอกสารของธุรกิจต่างๆ